Maaelu Teadmuskeskuse (varasem Põllumajandusuuringute Keskus) mullastikuga seotud kaardirakendused:

Muldade kasutussobivuse kaardirakendus

Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ja muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Kasutussobivuse hindamisel on olulised nii agronoomilised, keskkonnakaitselised kui ka sotsiaalmajanduslikud aspektid.
Viimase uuendusena on kaardikihti täiendanud rohumaakultuuride teemakaartidega.

Muldade niiskusrežiimi kaardirakendus

Kaardirakendus annab põllumajandustootjale parema võimaluse kultuuride ja agrotehnoloogia valikul teha tõhusamaid otsuseid ökoloogilisest ja ökonoomilisest vaatepunktist lähtuvalt. Muldade niiskusrežiimi kaardirakenduses on mullad jaotatud niiskuse järgi viide klassi: kuiv, parasniiske, niiske, märg ja väga märg.

Põllumuldade lõimiste kaardirakendus

Põllumuldade lõimise kaardirakenduses on erinevate värvidega kajastatud erinevad lõimised kaardipildina ruumiliselt. Infot on võimalik näha 14 erineva lõimise liigi kohta, nagu näiteks liiv, peenliiv, liivsavi, kerge liivsavi, keskmine liivsavi, raske liivsavi, saviliiv, savi, turvas, lubisetted jne. Põllumuldade lõimiste kaardirakendus baseerub Maa-ameti digitaalsel, 1:10 000 Eesti mullastiku kaardil, ehk Eesti maakatastri maa kvaliteedi ja hindamise kaardil ning sellega seotud andmetel.

Mullaerosiooni kaardirakendus

Mullaerosiooni kaardirakenduse abil saab igaüks jälgida spetsiaalse USLE mudeli abil loodud vee-erosiooni ulatust t/ha*aastas.

Mullaseire välitööde kaardirakendus

Õiguste saamiseks palun saatke nimi ja isikukood e-posti aadressile kristi.tomson@metk.agri.ee.
Videojuhis YouTube maainfo kanalil avaneb uues vahekaardis (Tambet Kikas tutvustab rakendust)

Põllumassiivide kaart

PRIA põllumassiivide veebrikaardi leiate aadressilt: https://kls.pria.ee/kaart/
Avalikul veebikaardil kuvatakse põllumassiivid, millele on taotletud pindalatoetusi kahel viimasel aastal.

Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed

Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed on kättesaadavad Eesti avaandmete portaalist
NB! Ruumiandmete vaatamiseks ja allalaadimiseks on vajalik vastava GIS-tarkvara olemasolu.

Geoportaal

Kaardirakenduste kaudu vahendab Maa-amet erinevates ruumiandmekogudes, erinevate omanike poolt hallatavaid andmeid.
Kaardirakenduste kaudu esitatav andmestik on informatiivne, mitte ametlik. Kaardiväljavõtete kasutamisel tuleb ära märkida andmete päritolu (näiteks “Aluskaart: Maa-amet 2022”).

Taimekahjustajate monitooring

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest. Vaatlusi teostatakse Eesti erinevates piirkondades igal nädalal maist juulini ning kogutud informatsioon kuvatakse interaktiivsete kaartidena. Kaardil näidatakse taimekahjustajate esinemise kohad ja ajad ning täpsem informatsioon kultuuri, sordi, agrotehnika ja eelvilja kohta. Teadmine taimekahjustajate levikust võimaldab tõrjetööde õigeaegset alustamist, suurendab taimekaitsetööde efektiivsust ning võimaldab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist.

Taimekaitsevahendid – Monitooringuga kaetud põllukultuuridele  lubatud taimekaitsevahenditega on võimalik tutvuda Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel.

Keskkonnaagentuuri hallatavad ilmaprognoosid

Norra meteroloogiainstituudi prognoosid www.yr.no