Finantsmajandus

kodu » Maaettevõtlus » Finantsmajandus
Finantsmajandus2023-01-31T14:10:17+02:00

Majandusarvestus

Majandusarvestus peab olema sisse seatud vastavuses ettevõtte suuruse ja tegevusvaldkonnaga. Mikro- ja väikeettevõtjatele on tehtud teatud lihtsustusi võrreldes keskmise suurusega ja suurettevõtjatega. Kuigi mõned majandusarvestuse komponendid on vabatahtlikud, ei tähenda see siiski seda, et need on mittevajalikud.

Finants- ehk raamatupidamisarvestus on kohustuslik igale Eestis registreeritud juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale. Eesti äriühingutes kasutatakse majandustehingute registreerimisel tekkepõhist arvestust, FIEde raamatupidamine võib olla kassapõhine. Tekkepõhise arvestuse korral tuleb majandustehinguid kajastada vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

Raamatupidamiskohustuslane peab üldjuhul oma raamatupidamise aastaaruandes kasutama raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi. Mikro- ja väikeettevõtjate lühendatud aastaaruannetes võib bilanss olla esitatud lühemal või pikemal kujul, lähtudes raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetest ja võimalustest.

Loe edasi materjalist:

Majandusarvestuse alused väiketootjale (2022)

Alustaja ABC

Alustava põllumajandustootja ABC on finantsmajanduse konsulentide poolt koostatud juhend ettevõtlusega tegelema hakkavale põllumehele ja maaettevõtjale. See nõuandetoode võimaldab iseseisvalt tutvuda küsimuste-vastustega, mis tekivad ettevõtte loomisel ja selle üleandmisel või vastuvõtmisel.

Alustava põllumajandustootja ABC on kõigile elektrooniliselt kättesaadav siin (2014.a täiendustega)

Füüsilisest isikust ettevõtja 

Ettevõtlus on seadusega kooskõlas olev majandustegevuse vorm, mille eesmärgiks on kasumi(tulu) teenimine. Füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ka FIE) on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik,  kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid.
Mitmetest riigis kehtivatest seadustest tulenevad füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksukohustused. Näiteks:
  1. Kõiki FIEsid puudutavad riiklikest maksudest eelkõige tulu- ja sotsiaalmaks.
  2. Mittekäibemaksukohustuslastest ettevõtjad peavad järgima käibemaksuseaduse käibemaksukohustuslasena registreerimise nõudeid ja teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest kaupade soetamise ja teenuste saamisel piiratud maksukohustuslasena registreerimise nõudeid. Registreeritud käibemaksukohustuslastest FIEd peavad täitma käibemaksuseaduse nõudeid.
  3. Tegevuse eripärast tulenevalt võivad tekkida FIE maksukohustused raskeveokimaksu, tollimaksu ning pakendiaktsiisi jm aktsiiside osas.
  4. Kohalike maksude seaduse alusel võib ettevõtja asukoha kohaliku omavalitsuse poolt olla kehtestatud kohalikke makse.
  5. Kui FIE on tööandja, tuleb tal täita Tulumaksuseaduses (edaspidi TuMS) ning Töötuskindlustuse seaduses (edaspidi TKindlS) ja Kogumispensionide seaduses (edaspidi KoPS) sätestatud maksude ja maksete kinnipidaja kohustusi. .
Maksu- ja Tolliamet (MTA) on oma veebilehel  avanud FIEdele mõeldud eraldi menüüvaliku.

Põllumajandusettevõtte bilanss

Põllumajandustootmine on olemuselt unikaalne kompleks majandustehinguid, mida iseloomustab tsüklilisus, tootmiseks kulutatavad bioloogilised varad ja tootmistegevusest genereeritavad nii uued bioloogilised varad kui ka põllumajanduslik toodang.

See tähendab aga, et raamatupidamislikul kajastamisel ja hindamisel ei anna paljudel juhtudel nn tavaettevõtte arvestusprintsiipide rakendamine põllumajandusettevõtte varadest ja finantspositsioonist kõige täpsemat ülevaadet.

Seetõttu soovitame kasutada oma põllumajandusettevõtete raamatupidamise eripära arvestavat bilansi-, kasumiaruande- ja  rahavoogudearuande vorme, mis avaneb siin

Bioloogiliste varade arvestamine

Põllumajanduslik raamatupidamisarvestus on eripärane, kus tavaprintsiibid ettevõtte varade hindamisel ei anna täpset ülevaadet.

Järgnevast käsiraamatust leiab põhjaliku ülevaate bioloogilistest varadest ja nende väärtuse muutumisest bioloogiliste protsesside tulemusena ning selle kajastamisest aruandluses. Raamat annab ülevaate valdkonnaga seotud mõistetest, toob välja, mida käsitleda bioloogilise varana, kuidas kajastada selle liikumist ja muutumist. Käsitletakse eri liiki bioloogilisi varasid ja nendega seotud võimalikke tehinguid. Raamatus on toodud hulgaliselt konkreetseid näiteid, kuidas üht või teist protsessi kirjendada. Samuti on näidisülesandeid, kuidas kajastada erinevaid sihtfinantseeringuid (mõisted ja viisid), eriti ka juhtumid, kui toetused on seotud bioloogiliste varadega.

Toetused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA):

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS): 

Toetuseid vaata: https://www.eas.ee/#block-services-list

Eesti Töötukassa:

  • Lisaks vähenenud töövõimega inimese koolituse kulude hüvitamisele saab tööandja taotleda ka „Minu esimese töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest. Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta.

Erametsakeskus http://www.eramets.ee//toetused

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused

INNOVE – elukestva õppe toetamine https://www.innove.ee/eurotoetused/

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) infoühiskonna teadlikkuse tõstmine https://www.ria.ee/index.html

Konsulendid ja nõustajad

Soovitav on vastava konsulendiga nõu pidada, kuna ka nemad tegelevad toetuste temaatikaga igapäevaselt ja saavad anda omapoolse objektiivse hinnangu ning näpunäiteid. Lisaks toetusvõimalustele oskavad konsulendid nõustada ka muudes küsimustes nagu strateegiline planeerimine, lisaks toetustele ka teiste võimalike finantsvahendite kaasamine või muud ettevõtlusega seotud küsimused.

Eelnevalt konsulteerides saab küsida esialgset hinnangut kavandatavale projektile. Juhul kui ilmneb, et projekt ei ole abikõlbulik, säästate aega ja raha taotlusdokumentatsiooni täitmise arvelt ning saate nõu, mida edaspidi silmas pidada ja kuidas edasi minna.

Go to Top