Tingimuslikkus ja nõuetele vastavus

kodu » Keskkond » Tingimuslikkus ja nõuetele vastavus
Tingimuslikkus ja nõuetele vastavus2024-05-26T12:51:57+02:00

Tingimuslikkuse süsteemi (enne 2023. aastat nõuetele vastavuse süsteemi) kohta siin kasutatavate materjalide allikateks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning teised valdkonnaga tegelevad järelvalvet teostavad ametid. Muudatused nõuetes võivad toimuda vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandluses tehtavatele muudatustele.

MAK logo

Tingimuslikkuse süsteem (enne 2023. aastat nõuetele vastavuse süsteem) kehtib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavate toetuste taotlejatele. Süsteemi eesmärk on tagada, et ÜPP toetusi saaksid täies mahus need taotlejad, kes järgivad maakasutuse, põllumajandustootmise ja põllumajandusliku tegevusega seotud nõudeid (maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmine, keskkonnahoid, inim-, looma- ja taimetervishoid, loomade heaolu tagamine).

Tingimuslikkuse/Nõuetele vastavuse süsteemi nõuded on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tegevuse ja kogu põllumajandusliku majapidamise maaga.

Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse kõikide taotlejale ÜPP eelarvest makstavate toetuste summat.

Nõuetele vastavus (inglise keeles cross compliance) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mille järgimisest sõltub põllumajandustootjal saadava toetuse suurus. 2023. aastast asendati nõuetele vastavuse süsteem tingimuslikkusega (inglise keeles conditionality).

Taotlejad, kes jätkavad 2024. aastal MAK 2014–2020 alusel võetud 5-aastase kohustuse täitmist, peavad täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid.

  1. aastal saab taotleda järgmisi MAK 2014–2020 toetusi
  • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)
  • Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)

Tootjatel, kellel on kehtiv MAK 2014–2020 5-aastane kohustus, on võimalik see kohustus lõpetada, kui nad võtavad sama maa või loomade kohta ÜPP strateegiakava vastava kohustuse.

Kui taotleja taotleb 2024. aastal ainult MAK 2014–2020 alusel antavat PLK või OTL toetust ega taotle ühtegi ÜPP strateegiakava toetust, sh põhisissetuleku toetust, siis peab ta järgima ainult nõuetele vastavuse nõudeid.

Kui taotleja taotleb 2024. aastal ÜPP strateegiakava alusel antavat toetust ja MAK 2014–2020 alusel antavat PLK või OTL toetust, siis peab ta järgima nii nõuetele vastavuse nõudeid kui ka tingimuslikkuse nõudeid.

  • Perioodi 2014–2020 PLK toetuse kontrollimisel loetakse nõuetele vastavus täidetuks, kui taotleja täidab tingimuslikkuse nõudeid. Kui tingimuslikkuse nõudeid ei täideta, kontrollitakse nõuetele vastavuse nõuete täitmist. Kui ei täideta ka nõuetele vastavuse nõudeid, kohaldatakse taotlejale lisaks tingimuslikkuse vähendustele ka nõuetele vastavuse süsteemis ettenähtud vähendusi.
  • Perioodi 2014–2020 OTL toetuse taotlejate puhul kontrollitakse nõuetele vastavuse nõuete täitmist. Kui nõuetele vastavuse nõudeid ei täideta, vähendatakse OTL toetust.

Sealjuures tingimuslikkuse vähendus rakendub ÜPP strateegiakava toetustele ja nõuetele vastavuse vähendus MAK 2014–2020 toetustele.

Tingimuslikkuse süsteem koosneb kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (HPK) ja kohustuslikest majandamisnõuetest (KM).

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) on Eestis kehtinud otsetoetuste taotlejatele alates 2004. aastast ning osadele Eesti maaelu arengukava 2007–2013 toetuste taotlejatele alates 2007. aastast. HPK nõuded on kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega, alates 2023. aastast kehtib maaeluministri 21. detsembri 2022. aasta määrus nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded“.

Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) rakendusid Eestis järk-järgult aastatel 2009–2013. Need põhinevad ELi direktiividel ja määrustel ning puudutavad valdkondi, nagu veekaitse, elurikkus, toiduohutus, loomahaigused, taimekaitsevahendid ning loomade heaolu. Direktiivide nõuded rakendab iga liikmesriik oma õigusaktidega.

Go to Top