Nõuetele vastavus

kodu » Keskkond » Nõuetele vastavus
Nõuetele vastavus2023-06-04T08:21:54+02:00

Tingimuslikkuse süsteemi (enne 2023. aastat nõuetele vastavuse süsteemi) kohta siin kasutatavate materjalide allikateks on Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning teised valdkonnaga tegelevad järelvalvet teostavad ametid. Muudatused nõuetes võivad toimuda vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandluses tehtavatele muudatustele.

MAK logo
Tingimuslikkus 2023 trükise esikaane kujund

Tingimuslikkuse süsteem (enne 2023. aastat nõuetele vastavuse süsteem) kehtib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames makstavate toetuste taotlejatele. Süsteemi eesmärk on tagada, et ÜPP toetusi saaksid täies mahus need taotlejad, kes järgivad maakasutuse, põllumajandustootmise ja põllumajandusliku tegevusega seotud nõudeid (maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmine, keskkonnahoid, inim-, looma- ja taimetervishoid, loomade heaolu tagamine).

Tingimuslikkuse/Nõuetele vastavuse süsteemi nõuded on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tegevuse ja kogu põllumajandusliku majapidamise maaga.

Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse kõikide taotlejale ÜPP eelarvest makstavate toetuste summat.

2023. aastal saab taotleda järgmisi MAK 2014–2020 toetusi:

  • keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA)
  • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT)
  • mahepõllumajandusega jätkamise toetused (MAH)
  • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
  • piirkondlik veekaitse toetus (VESI)
  • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD)
  • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)

Taotlejad, kelle puhul jätkuvad Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 keskkonnatoetuste kohustused, peavad täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid.

Kui taotleja taotleb vaid Eesti maaelu arengukava pindalatoetust või loomatoetust, siis peab ta järgima nõuetele vastavuse nõudeid.

Kui taotleja taotleb nii Euroopa Liidu uue eelarveperioodi (2021–2027) toetusi kui ka eelmise eelarveperioodi (2014–2020) Eesti maaelu arengukava pindalatoetust, siis peab ta järgima nii nõuetele vastavuse nõudeid kui ka tingimuslikkuse nõudeid.

  • Eelmise eelarveperioodi maaelu arengukava pindalatoetuse puhul loetakse nõuetele vastavuse nõuded täidetuks, kui taotleja täidab tingimuslikkuse süsteemi nõudeid.
  • Kui taotleja tingimuslikkuse süsteemi nõudeid ei täida, siis vaatab järelevalveasutus, kas ta täidab nõuetele vastavuse nõudeid.
  • Juhul kui taotleja rikub ka neid nõudeid, siis kohaldatakse talle nõuetele vastavuse karistusi.

Kui taotleja taotleb nii uue eelarveperioodi toetusi kui ka eelmise eelarveperioodi Eesti maaelu arengukava loomatoetust, siis peab ta järgima nii nõuetele vastavuse nõudeid kui ka tingimuslikkuse nõudeid.

Tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse süsteemid koosnevad kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (HPK) ja kohustuslikest majandamisnõuetest (KM).

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) kehtivad Eestis otsetoetuste taotlejatele alates 2004. aastast ning osale Eesti maaelu arengukavast toetuste taotlejatele alates 2007. aastast. Nõuded on kehtestatud ministri määrusega ning vajaduse kohaselt on neid aastate jooksul muudetud või täiendatud.

Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) rakendusid Eestis nõuetele vastavuse raames järk-järgult 2009.–2013. aastal. Need põhinevad ELi direktiividel ja määrustel ning puudutavad valdkondi nagu veekaitse, elurikkus, toiduohutus, loomade identifitseerimine ja registreerimine, loomahaigused, taimekaitsevahendid ning loomade heaolu. Direktiivide nõuded rakendab iga liikmesriik oma õigusaktidega – kui muutub mõni KM nõuete süsteemi kaasatud õigusakti nõue, siis muutub ka KM nõuete loetelu.

Go to Top