Nõuetele vastavus

kodu » Põllumajanduskeskkond » Nõuetele vastavus
Nõuetele vastavus2022-06-15T07:12:01+02:00

Oled nõuetele vastavuse valdkonnalehel. Siin kasutatavate materjalide allikateks on Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning teised valdkonnaga tegelevad järelvalvet teostavad ametid. Muudatused nõuetes võivad toimuda vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandluses tehtavatele muudatustele.

MAK logo

Nõuetele vastavus seob ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetuste täies mahus maksmise maakasutuse, põllumajandustootmise ja põllumajandusliku tegevusega seotud nõuete (maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisund, keskkond, rahva-, looma- ja taimetervis, loomade heaolu) järgimisega. Nõuded on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tegevuse ja/või kogu põllumajandusliku majapidamise maaga.

Nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid peavad järgima taotlejad, kes taotlevad järgmisi toetusi:

OTSETOETUSED:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetusega (nn rohestamine, ROH),
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT),
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK),
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2),
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV),
 • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK)

EESTI MAAELU ARENGUKAVA (MAK) 2014–2020 TOETUSED:

 • põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT),
  • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM),
  • keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK),
  • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD),
  • piirkondlik veekaitse toetus (VESI),
  • keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA),
  • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT),
  • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL),
  • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK),
 • mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH),
 • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (NAT),
 • Natura 2000 toetus erametsamaale (NAM),
 • loomade heaolu toetus (LHT) .

Nõuetele vastavus koosneb maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetest (HPK) ja kohustuslikest majandamisnõuetest (KM) .

Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (HPK) on Eestis kehtinud otsetoetuste taotlejatele alates 2004. aastast ning osale Eesti maaelu arengukava 2007–2013 toetuste taotlejatele alates 2007. aastast. Praegused nõuded on kehtestatud ministri määrusega (põllumajandusministri 14 . jaanuari 2015 . aasta määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“) mida on vastavalt vajadusele aastate jooksul muudetud või täiendatud.

Kohustuslikud majandamisnõuded (KM) rakendusid Eestis nõuetele vastavuse raames järk-järgult 2009.–2013. aastal. Need põhinevad ELi direktiividel ja määrustel ning puudutavad valdkondi nagu veekaitse, elurikkus, toiduohutus, loomade identifitseerimine ja registreerimine, loomahaigused, taimekaitsevahendid ning loomade heaolu. Direktiivide nõuded rakendab iga liikmesriik oma õigusaktidega. KM nõuded avaldatakse iga aasta alguses loeteluna. Kui muutub mõni KM nõuete süsteemi kaasatud õigusakti nõue, siis muutub ka KM nõuete loetelu. Maaeluministeeriumi kodulehel nõuetele vastavuse alamrubriigis on välja toodud KM nõuete tabel

Vaata trükisest

Nõuetele vastavuse nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide eelnevalt loetletud toetuste summat.

NV süsteem ei kehti väiketootjate skeemis osalejatele (pindalatoetuste taotlemisel kuni 1250 euroni lihtsustatud nõuetega).

Kui leiad vigu või Sul on soovitusi, kirjuta meile: info@pikk.ee  

Go to Top