Hea taimekaitsetava 

Iga kultuuri kohta on võimalik koostada spetsiaalsed Hea Taimekaitsetava soovitused, mis võtavad arvesse kehtivat taimekaitsevahendite registrit, peamiste taimekahjustajate kooslust ja kultuuri kasvutingimusi. Need peavad sisaldama juhtnööre toimeaine ja taimekaitsevahendi ning selle doosi, töötlemise kordade, aja või sageduse ja töötlemise seadme ning meetodi valiku tegemise kohta.

Valiku tegemisel peab eelkõige lähtutama põhimõttest, et oleks tagatud kõikide taimekahjustajate (kahjurid, haigused, umbrohud) efektiivne tõrje minimaalse koguse keemiliste taimekaitsevahendite kasutamisega. See sõltub kultuuri  kasvatamisega seotud teguritest (liik, sort, niiskusrežiim, viljavaheldus jm), agrotehniliste võtete ja bioloogilise tõrje kasutamise võimalustest, olukorrast registreeritud taimekaitsevahendite alal, majanduslikust efektiivsusest, tõrjutavate kahjustajate kohalikust kooslusest, taimekaitsevahendite kooskasutamise sobivusest, kindlakstehtud kõrvalmõjudest.

HTT soovitust võib üldjoontes kokku võtta kui taimekaitsevahenditega töötlemise skeemi, mis on ajastatud kas kalendri, kultuuri kasvufaasi ja/või spetsiaalse kahjustajate hoiatussüsteemi poolt ning mis on ühendatud muude asjakohaste taimekaitse abinõudega (võttes samuti arvesse kohalikke kogemusi ja üldisi visuaalseid vaatlusi).

Hea taimekaitsetava põhimõtteid kirjeldab pikemalt hea taimekaitsetava juhend (Pdf).

Integreeritud taimekaitse 

Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste, bioloogiliste) oskuslikult seostatud kasutamine, mis tagab taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni.

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel.

Enne taimekaitsevahendi kasutamist tuleb teha seiret ja kanda andmed põlluraamatusse. Tõrjevajadust tuleb hinnata, kirja panna seire tegemise aeg ja tuvastatud taimekahjustajad.

Vaata materjale infopäevalt juurköögiviljadest (27. ja 28. aprill 2022)

Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad. T.Annuk, M.Kopp, 2016